Algemene voorwaarden

 1. Begrippen
  1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon waarmee Huygenhoek een overeenkomst van opdracht heeft gesloten.
  2. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst van opdracht tussen Huygenhoek en opdrachtgever.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Huygenhoek diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 3. Offerte en totstandkoming
  1. Door Huygenhoek zal aan opdrachtgever, behoudens spoedeisende omstandigheden, een schriftelijke offerte worden uitgebracht op basis van de door opdrachtgever aangeleverde eisen en specificaties van de prestatie. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Huygenhoek opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Huygenhoek zijn offerte baseert.
  3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag voor de duur van zestig dagen, tenzij in de offerte nadrukkelijk anders is aangegeven.
  4. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na de acceptatie van de offerte door opdrachtgever (binnen de geldingsduur van de offerte) en nadat deze acceptatie door Huygenhoek schriftelijk is bevestigd danwel door schriftelijke bevestiging van Huygenhoek van het anderszins overeengekomen.
  5. De overeenkomst met opdrachtgever heeft geen andere inhoud dan hetgeen in de schriftelijke bevestiging van Huygenhoek staat vermeld.
  6. Opdrachtgever mag de uit de overeenkomst met Huygenhoek voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Huygenhoek noch geheel noch gedeeltelijk aan een derde overdragen.
 4. Medewerking door opdrachtgever
  1. Opdrachtgever zal Huygenhoek steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
  2. Indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Huygenhoek stelt of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Huygenhoek het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Huygenhoek tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
 5. Prijzen, facturen en betaling
  1. Alle genoemde prijzen in offertes en overeenkomsten zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen en algemene prijscompensatie, zullen aan opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van invoering van die wijziging(en).
  3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat Huygenhoek gerechtigd is schriftelijk op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
  4. Huygenhoek factureert wekelijks achteraf tenzij anders is overeengekomen. Partijen zullen in voorkomende situaties in de overeenkomst de termijnen vastleggen waarop Huygenhoek de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan opdrachtgever in rekening brengt.
  5. Facturen worden door opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan Huygenhoek, geldt niet als een bevrijdende betaling.
  6. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zal Huygenhoek aan opdrachtgever een eindafrekening factureren. Het in de voorgaande leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
  7. De opdrachtgever is medeverantwoordelijk voor de juistheid van het factuurbedrag door controle aan de hand van de offerte en de eventueel nader overeengekomen afspraken.
  8. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum bij de Administratie van Huygenhoek te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verloren.
  9. Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte.
  10. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig voldoet, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.
  11. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Huygenhoek de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,--.
  12. Iedere betaling door opdrachtgever strekt allereerst tot voldoen van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoen van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoen van deze bedragen strekt enige betaling door opdrachtgever in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.
 6.  
 7.  
 8. Geheimhouding
  1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. Huygenhoek zal in dat kader alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van opdrachtgever. Huygenhoek zal deze geheimhoudingsplicht ook opleggen aan de ter beschikking gestelde medewerker of manager. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
   Bij overtreding van het in dit artikel genoemde, verbeurt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van € 10.000,-- (zegge: tien duizend Euro) per gebeurtenis en € 1.000,-- (zegge: één duizend Euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet alle overige aanspraken welke de Opdrachtnemer terzake kan doen gelden op schadevergoeding.
  2. Opdrachtgever zal tijdens de duur van de overeenkomst alsmede na beëindiging daarvan aan derden geen mededelingen doen en/of informatie verstrekken omtrent de aanpak, werkwijze, rapportage, e.d. van Huygenhoek en het ter beschikking gestelde personeel.
 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Alle diensten van Huygenhoek worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Huygenhoek uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
  2. Er is uitsluitend sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Huygenhoek, indien Huygenhoek bij de vervulling van haar verplichtingen fouten heeft gemaakt of nalatigheden heeft begaan, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en met zorgvuldigheid handelende opdrachtnemer had moeten vermijden, echter uitsluitend voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Huygenhoek.
  3. De totale aansprakelijkheid van Huygenhoek wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 25% van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
  4. De aansprakelijkheid van Huygenhoek wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever Huygenhoek onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Huygenhoek ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Huygenhoek in staat is adequaat te reageren. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Huygenhoek vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.
  5. Aansprakelijkheid van Huygenhoek is uitgesloten voor indirecte schade, gevolgschade, schade als gevolg van overschrijding van de einddatum van het project, gederfde winst, gemiste besparingen, derving belastinginkomsten, derving rente, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Huygenhoek voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Huygenhoek voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 9.3 uit welken hoofde dan ook.
  6. Opdrachtgever vrijwaart Huygenhoek voor schade ontstaan, ook jegens derden, door handelen of nalaten van een (niet-)ondergeschikte van opdrachtgever, waaronder begrepen schadeaanspraken door derden jegens Huygenhoek voortvloeiende uit de wet.
  7. Opdrachtgever vrijwaart Huygenhoek voor elke aanspraak van een derde wegens een fout van een aan opdrachtgever ter beschikking gestelde werknemer. Indien Huygenhoek, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Huygenhoek in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Huygenhoek voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op opdrachtgever recht van regres.
 10. Overmacht
  1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Huygenhoek, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan Huygenhoek zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Huygenhoek is voorgeschreven.
  2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 11. Veiligheid
  1. Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 BW (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot medewerkers van Huygenhoek die op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten. Opdrachtgever is jegens deze medewerkers van Huygenhoek in dat kader volledig aansprakelijk en zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van Huygenhoek kenbaar maken. Opdrachtgever vrijwaart Huygenhoek uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van medewerkers van Huygenhoek te dier zake. Indien Huygenhoek, ondanks het hiervoor gestelde, door een medewerker aansprakelijk wordt gesteld en Huygenhoek in dat kader een schadevergoeding heeft moeten betalen, dan heeft Huygenhoek voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op opdrachtgever recht van regres.
 12. Beëindiging overeenkomst
  1. Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen door opzegging bij aangetekend schrijven met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 1 maand. De opzeggende partij is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de wederpartij lijdt bij of ten gevolge van de tussentijdse beëindiging.
  2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of enige andere uit hoofde van de samenwerking op partijen rustende verplichting.
  3. Huygenhoek en opdrachtgever hebben het recht om de opdracht met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst bij schriftelijke verklaring bij omstandigheden van gewichtige aard, waarbij van partijen, of één der partijen, niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de overeengekomen duur voort te zetten.
  4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 BW kan elk der partijen de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of indien beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van een der partijen. Huygenhoek is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
  5. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikelen 12.3, 12.4 en 12.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat Huygenhoek ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Huygenhoek vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 13. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie
  1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Huygenhoek totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Huygenhoek zijn voldaan.
  2. Rechten worden in voorkomend geval aan opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
  3. Huygenhoek kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Huygenhoek onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat opdrachtgever alle aan Huygenhoek verschuldigde bedragen betaald heeft.
 14. Risico
  1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever zijn gebracht.
 15. Rechten van intellectuele eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Huygenhoek, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
  2. Indien in afwijking van artikel 16.1 Huygenhoek bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Huygenhoek onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele eigendom het recht van Huygenhoek aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.
 16. Leveringstermijnen
  1. Alle door Huygenhoek genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Huygenhoek bekend waren. Huygenhoek spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Huygenhoek niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Huygenhoek wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
  2. Huygenhoek is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Huygenhoek gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Huygenhoek en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 17. Wijziging en meerwerk
  1. Indien Huygenhoek op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Huygenhoek. Huygenhoek is nimmer verplicht aan een verzoek tot het verrichten van meerwerk te voldoen en Huygenhoek kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten
  2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel het 18.1 overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en Huygenhoek, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
  3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Huygenhoek opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 18. Boetebeding
  1. Bij overtreding van het bepaalde in de overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, vermeerderd met € 2.500,00 (zegge: vijfentwintighonderd euro) per dag dat de overtreding voortduurt, dit onverminderd de bevoegdheid van Huygenhoek om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 19. Rechts- en forumkeuze
  1. Op iedere overeenkomst tussen Huygenhoek en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Huygenhoek en opdrachtgever zullen alle wettelijke bepalingen en de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden van Huygenhoek in acht nemen.
  3. Alle geschillen tussen Huygenhoek en opdrachtgever die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen, met uitsluiting van andere gerechtelijke colleges, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar.